GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ZMIANA GODZIN PRACY GOPS PODEDWÓRZE

INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PODEDWÓRZU
 
Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 kwietnia 2017 r. zostają zmienione godziny pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu który czynny będzie :
 
poniedziałek od godz. 7.00 do godz. 15.00
wtorek od godz. 7.00 do godz. 15.00
środa od godz. 7.00 do godz. 15.00
czwartek od godz. 7.00 do godz. 15.00
piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00

Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ)

                Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Podedwórzu  przy współpracy z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Jest to krajowy program operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozporządzenim FEAD.

Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo  TUTAJ

Zmiany kadrowe w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podedwórzu

W związku ze zmianami kadrowymi w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podedwórzu informujemy, że od dnia 16 grudnia 2014r. pełniącym obowiązki  Kierownika GOPS jest pani Ewa Zielonka, natomiast od dnia 01 grudnia 2014r. Głównym Księgowym GOPS jest Pani Iwona Szymańska.

           

            Ponadto zawiadamiamy, iż od 01 stycznia 2015r.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z Podedwórzu ustalono zmianę godziny pracy pracowników tj:

 

Poniedziałek 700-1500

Wtorek          700-1500

Środa             700-1500

Czwartek       700-1500

Piątek            700-1500

Godziny pracy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu

KARTA DUŻEJ RODZINY

    W związku wejściem w życie 16 czerwca 2014 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z informuję, że do korzystania z programu uprawnieni są członkowie rodziny wielodzietnej:

  1. rodzic (rodzice) – przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
  2. małżonek rodzica;
  3. dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą.

Dokumentem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej jest Karta Dużej Rodziny, zwana dalej Kartą.

Rodzina wielodzietna to rodzina, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

  1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
  2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej;
  3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

    Czytaj więcej: KARTA DUŻEJ RODZINY

INFORMACJA w sprawie ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu informuje, że w dniu  15 maja 2014 r. weszła
w życie ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U z 2014 r., poz. 567). Ustawa realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia
2013 r., w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Stosownie do postanowień art. 8 ww. ustawy zawiadamiam, o możliwości złożenia wniosku o zasiłek dla opiekuna przez osoby, które z dniem 1 lipca 2013 r. utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnych uprawniających do tego świadczenia na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej: INFORMACJA w sprawie ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo...

„AKTYWNOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ”

Podkategorie

Dodatkowe informacje