Gmina Podedwórze jako partner przystąpiła do realizacji projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Oś priorytetowa 8. – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3., Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Lubelskiego z siedzibą władz w Lublinie przy ulicy Spokojnej 4, 20-074 Lublin, na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-107/11-00 zawartej w dniu 24 sierpnia 2012 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie pełniącą rolę Instytucji Wdrażającej / Instytucji Pośredniczącej II stopnia.

      Celem głównym Projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 741 gospodarstw domowych, w tym Projektem zostanie objętych 121 osób niepełnosprawnych z gospodarstw domowych z terenu 10 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy i Internet zostaną wyposażone instytucje podległe JST (50 zestawów komputerowych i 22 podłączeń do Internetu).

      W ramach partnerstwa Gminy Podedwórze z Samorządem Województwa Lubelskiego do 30 gospodarstw domowych z terenu Gminy Podedwórze trafi zestaw komputerowy z zapewnionym dostępem do internetu. Ponadto po około 2 latach od dostarczenia sprzętu komputerowego wykonawca wykona modernizację tego sprzętu.

 

W ramach projektu każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma: 

 • Komputer (zestaw komputerowy)
 • Bezpłatny dostęp do Internetu
 • Szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu.

Kryteria uczestnictwa w projekcie: 

 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
  (tj. dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 456 zł / miesiąc, a dla osoby samotnie gospodarującej 542 zł / miesiąc)
 • gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
  (jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł / miesiąc, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o  znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623 zł / miesiąc)
 • dzieci i młodzież ucząca się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) pochodząca z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej
  (stypendium socjalne dla ucznia przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł / miesiąc)
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym
  (zarówno z orzeczeniem o niepełnosprawności stałym jak i czasowym aktualnym w dniu przystąpienia do projektu)
 • rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, samotni rodzice
  (o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), które przyjęły dziecko na podstawie prawomocnego orzeczenia właściwego sądu, po przedstawieniu przez nie tego orzeczenia.)
 • Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS,

Kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych

od 1 marca 2013 r.:

emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renta rodzinna

831,15 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

637,92 zł

renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową i renta rodzinna wypadkowa

997,38 zł

renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową

765,50 zł

 • Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.
  W 2011 r. w gospodarstwach domowych ogółem przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w zaokrągleniu do 1 zł ukształtował się na poziomie  2011 – 1226,95 zł, X 2011 – IX 2012 – 1262,23 zł

Udział w projekcie jest bezpłatny. 

Warunkiem uczestnictwa jest
nieposiadanie komputera i dostępu do Internetu. 

Nabór wniosków rozpocznie się
od dnia 2 kwietnia 2013 roku i potrwa do dnia 22 kwietnia 2013 r. 


Wnioski o udział w projekcie należy składać: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Podedwórze 44

21 – 222 Podedwórze 

pokój nr 3

Tel. 83 379 50 37 

w godzinach od 7:00 do 15.00

 

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim - edycja II".

 

Dokumenty które musi złożyć osoba chętna do udziału w projekcie:

 

- Deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

- Formularz zgłoszeniowy do projektu

 

- Oświadczenie o wysokości dochodów

 

- Opinia Dyrektora Szkoły o uczniu zgłaszanym do projektu

 

- Opinia Ośrodka Pomocy Społecznej o osobie zgłaszanej do projektu

 

Dodatkowe informacje