INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY Z RÓWNOCZESNYM WYMELDOWANIEM SIĘ Z DOTYCHCZASOWEGO MIEJSCA POBYTU

     Zameldowanie na pobyt stały z równoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego miejsca pobytu polega na możliwości dokonania zameldowania w miejscu nowego pobytu bez konieczności stawienia się w organie gminy dotychczasowego miejsca pobytu w celu dokonania wymeldowania. Wymeldowania dokonuje za osobę organ gminy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie zgłaszania
i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2012 r., poz.1475).

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego" (odrębny dla każdej osoby meldującej się, również dla dziecka)

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „JAGIELLOŃSKA PRZYSTAŃ”

ZAPRASZA NA BEZPŁATNE SZKOLENIE 

w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” w zakresie:

„MAŁE PROJEKTY”

 

Więcej informacji do pobrania w formacie PDF

Lokalna Grupa Działania „Jagiellońska Przystań”
zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu w ramach działania:

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Szczegółowe informacje do pobrania w formacie PDF

Informacja

dotycząca wystąpienia szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun oraz obsunięcie się ziemi.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. Nr 22, poz. 21 z późn. zm.) za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja może stosować dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych., w których powstały straty w uprawach ozimych.

Niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym musi być dotknięty pewien obszar /najmniej sołectwo/, na którym znajdują się poszkodowane gospodarstwa, w rozmiarach stanowiących zagrożenie dalszego ich funkcjonowania z wyjątkiem:

1. Szkód powstałych w wyniku pioruna oraz przypadków, gdy uprawa prowadzona jest na użytkach rolnych położonych na obszarach narażonych na możliwość powstawania szkód wskutek miejscowych wymarznięć lub przymrozków wiosennych,

2. Wystąpienia szkód w pojedynczych poszkodowanych gospodarstwach rolnych, jeżeli szkody te przekraczają 30% średniej rocznej produkcji rolnej w tych gospodarstwach.

Za podstawę określenia zakresu i wysokości szkody przyjmuje się:

a) powierzchnia działki nie mniejsza niż 0,10 ha,

b) poziom szkód wyższy niż 30 % z tym, że do dnia 20 maja jeżeli zniszczeniu uległy zasiewy na całej powierzchni  działki, straty nie mogą być oszacowane wyżej niż 50% plonu.

Bardziej szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie internetowej MR i RW w zakładce niekorzystne zjawiska atmosferyczne – pomoc lub pod adresem www.lublin.uw.gov.pl., na stronie urzędu Gminy Podedwórze  www.gmina-podedworze.pl oraz w godzinach pracy Urzędu Gminy Podedwórze pokój Nr 13.

Agencja Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Sp.z.o.o. w Lublinie

zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie dla mikroprzedsiębiorstw  

„Edukacja MIKRO”

W projekcie mogą wziąć udział MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA, które spełniają poniższe kryteria:

· posiadają jednostkę organizacyjną (np. siedzibę, oddział, filię, delegaturę) na terenie powiatu lubartowskiego, parczewskiego, łęczyńskiego, radzyńskiego  

· nie przekroczyło limitu pomocy de minimis przeznaczonej dla przedsiębiorstwa,

· nie znajduje się w trudnej sytuacji

Okres realizacji projektu: 01.03.2013r. do 31.08.2014r.

 

Szczegółowe informacje do pobrania w formacie PDF

 

 

 

 

.

Zarządzenie do pobrania w formacie PDF

 

 

 

.

Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego oraz działające w strukturze Fundacji Lubelskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o naborze wniosków dla osób prowadzących mikroprzedsiębiorstwa lub planujących ich założenie. 

 

TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW 

 

Wnioski będą przyjmowane od 15 do 26 kwietnia 2013 r. 

Maksymalna kwota wsparcia 300 tysięcy złotych netto.

Dofinansowanie pokrywa  do 50% kosztów kwalifikowanych.

Gmina Podedwórze zaprasza na "V Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL 2013", które odbędą się w dniach 5-7 kwietnia 2013 w Targach Kielce.

To prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników wypoczynku na łonie natury.

Więcej informacji:

http://www.targikielce.pl/index.html?k=agro_travel&s=index

http://lubelskie.pl/?pid=454&mode=news&group=21&news=38043&p=

Dodatkowe informacje