Zarząd Województwa Lubelskiego

informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka

,,W dolinie Tyśmienicy i Wieprza”


w ramach środka 4.1. ,,Rozwój obszarów zależnych od rybactwa” określone w §1 pkt 1 lit. „b – d” rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 października 2009r. (Dz.U. Nr 177, poz.1371z późniejszymi zmianami) w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4 – Zrównoważony rozwój obszarów zależnych
od rybactwa, zawartą w programie operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

I. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od 18.03.2013r. do16.04.2013r.

od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Więcej informacji do pobrania w formacjie PDF

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie uruchomił trzy nowe kierunki:

  • agrobiznes
  • bioinżynieria
  • zielarstwo i terapie roślinne

Więcej informacji na: www.up.lublin.pl

                             www.lubelskie.pl

Wójt Gminy Podedwórze ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Podedwórze

1. Działki Nr 130/2 o powierzchni 0,2065 ha nie zabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Mosty gmina Podedwórze

2. Działka Nr 64/1 o powierzchni 1,1854 ha zabudowana budynkiem inwentarskim położona w obrębie ewidencyjnym Bojary

Więcej informacji na www.podedworze.bip.lublin.pl w zakładce "przetargi"

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny

zaprasza do udziału w projekcie

AKTYWNE MIKROFIRMY

 

                        

<< szczegóły do pobrania w formacie PDF >>

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

i ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

zapraszają pracowników przedsiębiorstw sektora MMŚP

z województwa lubelskiego do udziału w projekcie

„Wyższe kwalifikacje zawodowe”

 

                       

<< szczegóły do pobrania w formacie PDF >>

 

     Samorząd Województwa Lubelskiego przy współudziale Gminy Podedwórze – Urzędu Gminy Podedwórze zaprasza do udziału w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja II”  w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „ Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

     Celem głównym projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz  niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 741 gospodarstw domowych z obszaru Województwa Lubelskiego zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność, a także wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostęp do Internetu instytucji podległych jednostkom samorządu terytorialnego.

     Informacja o naborze i terminie składania wniosków do udziału w Projekcie będzie zamieszczona w prasie , radio. telewizji o zasięgu regionalnym oraz na tablicach ogłoszeń, plakatach i ulotkach w poszczególnych gminach/powiatach objętych Projektem.

Wkrótce rozpocznie się rekrutacja.

 

W ramach projektu 30 gospodarstw domowych z terenu gminy Podedwórze otrzyma darmowy sprzęt.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

(warunkiem uczestnictwa jest nie posiadanie komputera i dostępu do Internetu)

Informacje o projekcie można uzyskać w Urzędzie Gminy Podedwórze, Podedwórze 44

Urząd Gniny Podedwórze:                                  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

p. Marek Oniśk                                                    P. Ewa Wąsik

  tel. 83 3795034                                                   tel. 83 3795037

 

Dokumenty do pobrania: 

REGULAMIN

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

     Podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnych.

     Nieruchomości te pochodzą z byłego PFZ Gminy Podedwórze, powiat parczewski, woj. lubelskie. Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości rolne wymienione w wykazie/ach opublikowanym/ch w GGMiM ZWRSP w Parczewie> Lubelskiej Izbie RolniczejUrzędzie Gminy Podedwórze oraz w sołectwie/ach wsi: Mosty w dniu 19.07.2012 roku.

<<< oryginalny dokument do pobrania w formacie PDF >>>

Podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości rolnych.
Nieruchomości te pochodzą z byłego PFZ Gminy Podedwórze, powiat parczewski, woj. lubelskie.

Przedmiotem sprzedaży są nieruchomości rolne wymienione w wykazie/ach opublikowanym/ch
w GGMiM ZWRSP w Parczewie> Lubelskiej Izbie RolniczejUrzędzie Gminy Podedwórze oraz w

sołectwie/ach wsi: Mosty w dniu 19.07.2012 roku.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:

     Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2013 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej

powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

Limit zwrotu podatku w 2013 r. wynosić będzie:

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

 

<<<formularz do pobrania>>>

 

<<<UCHWAŁY RADY GMINY>>>

Dodatkowe informacje