I N F O R M A C J A

Gmina Podedwórze informuje, że będzie realizowała w 2012 roku zadanie p.n. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z posesji osób fizycznych.” W ramach tego  zadania Gmina może sfinansować transport i utylizację wyrobów azbestowych a także ich zdjęcie. Warunki uczestnictwa w zadaniu są następujące:

1. Właściciel nieruchomości musi posiadać:

a/  zgłoszenie wykonania robót zmiany pokrycia dachowego, złożone do Starostwa

Powiatowego( kopia zgłoszenia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

b/   fakturę za zdjęcie wyrobu azbestowego (kopia), jeśli wyrób już został zdjęty,

d/ wniosek  o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych usuwaniem

wyrobów zawierających azbest z posesji położonych na terenie gminy Podedwórze

w roku 2012.

2.  Gmina organizuje przetarg i wybiera wykonawcę, który zdejmie pokrycie azbestowe oraz

wykona jego odbiór i utylizację lub tylko odbiór i utylizację, jeśli wyrób został już zdjęty.

Właściciel nie  ponosi z tego tytułu żadnych kosztów.

3.  Jeśli eternit jest już zdjęty właściciel nieruchomości musi przedłożyć kopie faktury za

jego zdjęcie.

U w a g a :

a/   Zgodnie z obowiązującymi przepisami honorowane będą tylko faktury firm           posiadające decyzje o zatwierdzeniu programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi            wydane przez  Marszałka Województwa Lubelskiego.

b/   Jeśli eternit jest już zdjęty przez uprawnioną firmę to Gmina  w takim przypadku nie            zwraca kosztów  jego demontażu, natomiast eternit będzie odebrany i przekazany do           utylizacji na koszt Gminy (oczywiście jeśli dana osoba zostanie zakwalifikowana po uprzednim złożeniu w/w dokumentów).

4.   Zadanie musi być zakończone do końca września 2012r.

Wnioski o usunięcie wyrobów zawierających azbest w ramach w/w programu przyjmuje oraz bliższych informacji na dany temat udziela  Słyszko Antonina  pokój Nr 8 w Urzędzie Gminy Podedwórze  tel. 83 3795185  .

Dodatkowe informacje