Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Wójt Gminy Podedwórze działając na podstawie art.35 ust.l, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz .U.2014r poz 518 z póź.zm.)
podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Podedwórze przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat
Termin płatności czynszu; rocznie do dnia 30 września każdego roku. Podstawa do naliczenia stawki czynszu: cena żyta ogłoszona przez Prezesa GUS przyjęta do naliczenia.

SNL.7151.25.2014

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Wójt Gminy Podedwórze działając na podstawie art.35 ust.l, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz .U. z 2014r poz. 518 z póź zm ) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Podedwórze przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

SNL.7151.26.2014

 

Dodatkowe informacje