W dniu 10 maja 2011 r. właściciele oraz samoistni posiadacze gruntów na obszarze wsi Zaliszcze, złożyli wniosek do Starosty Parczewskiego od dokonanie scalenia tych gruntów w ramach działania „ Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez scalanie gruntów” objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013. W wyniku przeprowadzonych scaleń nastąpi m.in. zmniejszenie ilości działek w gospodarstwie oraz zmniejszy się odległość pól od gospodarstw. Najważniejszymi efektami przeprowadzanych scaleń będzie zmniejszenie kosztów ponoszonych przez rolników przy uprawie roli i poprawienie efektywności gospodarowania. Rolnicy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z przeprowadzanymi pracami scaleniowymi.


Postanowieniem z dnia 01.12.2011 r. Starosta Parczewski wszczął postępowanie scaleniowe obejmujące przedmiotowe grunty określając termin zakończenia tych prac na dzień 30 listopada 2013 r.
W dniu 07.02.2012 r. na zebraniu uczestników scalenia wsi Zaliszcze wybrana została rada scaleniowa jako organ doradczy geodety przeprowadzającego scalenia gruntów wsi Zaliszcze.
Rada scaleniowa wniosła swoje uwagi a następnie zaopiniowała pozytywnie projekt zagospodarowania poscaleniowego związanego z organizacją rolniczej przestrzeni produkcyjnej a głównie budowy lub przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz poprawy parametrów technicznych urządzeń melioracji szczegółowych.
W ostatnich dniach marca br., dzięki zaangażowaniu Starosty Parczewskiego, został złożony wniosek o przyznanie pomocy na wykonanie w/w działań.
Podedwórze, dnia 06.04.2012 r.

Dodatkowe informacje