NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wójt Gminy Podedwórze – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań,  
który odbędzie się w dniach od 01 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

I. WYMAGANIA

1) osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i nie karana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe);

2)  wykształcenie minimum średnie;

3) znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS;

4) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych;

5) komunikatywność i umiejętności interpersonalne – uprzejmość, cierpliwość, łatwość nawiązywania kontaktów i wzbudzania zaufania wśród osób z którymi będą przeprowadzane wywiady;

6) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy, dyspozycyjność;

7) dobra znajomość terenu gminy Podedwórze;

Obowiązki kandydata na  rachmistrza spisowego:
1) udział w szkoleniach przedspisowych;
2) zdanie egzaminu z zakresu obsługi urządzenia hand-held i znajomości aplikacji spisowej;

3) rzetelne przeprowadzenie spisu powszechnego;

4) rozliczenie się z powierzonego sprzętu;

5) zachowanie tajemnicy statystycznej w trakcie i po zakończeniu spisu.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

1) CV kandydata;

2) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;

3) formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1;

3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe) – załącznik nr 2 i 3;

4) oświadczenie o posiadaniu biegłej znajomości obsługi komputera – załącznik na 4;

5)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – załącznik nr 5.

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać do dnia 20 grudnia 2010 r. do godz. 1500 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze pok. Nr 4, lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze (liczy się data wpływu oferty do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie zostaną zwrócone bez rozpatrywania.

Oferty należy składać w dwóch zamkniętych kopertach. Zewnętrzną kopertę należy oznaczyć: „Zgłoszenie na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań – Gmina Podedwórze”. Na wewnętrznej kopercie dodatkowo należy podać imię, nazwisko oraz adres kandydata.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 grudnia 2010 r. o godz. 800 w Urzędzie Gminy Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze pokój nr 12.

Osoba, która zostanie wybrana na rachmistrza spisowego zostanie powiadomiona telefonicznie.

Z wybraną osobą, po zdaniu egzaminów, zostanie podpisana umowa zlecenie przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie.

zalacznik1.doc

zalacznik2.pdf

zalacznik3.pdf

zalacznik4.doc

zalacznik5.pdf

Gminny Komisarz Spisowy

Krzysztof Chilczuk

Dodatkowe informacje