1 lipca zostaje wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Kryterium wpisu budynku do systemu będzie stanowiła moc źródła. W związku z tym, w CEEB zostaną objęte budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej, w tym małe lokalne ciepłownie, zakłady produkcyjne, gospodarstwa rolne pod warunkiem, że nominalna moc cieplna wykorzystywanego źródła spalania paliw nie przekroczy 1 MW.

Deklarację będzie musiał złożyć każdy właściciel nieruchomości lub zarządca budynku. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Niezłożenie deklaracji jest zagrożone karą grzywny.

Budowę systemu powierzono Głównemu Urzędowi Nadzoru Budowlanego.

Deklarację składamy:

  • w formie elektronicznej, czyli przez internet na stronie https://zone.gunb.gov.pl.
  • w formie papierowej – wypełniony dokument przynieść osobiście do Urzędu Gminy Podedwórze, i tutaj wyznaczony pracownik wprowadzi deklaracje mieszkańców do specjalnego systemu.

Na wysłanie deklaracji obywatele mają 12 miesięcy w przypadku budynków już istniejących, a w przypadku nowo powstałych obiektów 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

 

Dodatkowe informacje