Parczew, dnia 28 września 2021 r.

GN-III.6622.1.23.2018.ASz


Z A W I A D O M I E N I E

Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 908 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 października 2021 r. (piątek) o godzinie 10:00– w świetlicy wiejskiej w Antopolu odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Antopol w sprawie okazania projektu scalenia gruntów obrębu Antopol.


Okazanie projektu scalenia obrębu Antopol odbędzie się w dniach 15 października – 29 października 2021 roku w Kancelarii Wojewódzkiego Biura Geodezji, Opole 51.
Zgodnie z art. 31 ustawy o scaleniu i wymianie gruntów niniejsze zawiadomienie zostanie przesłane do Urzędu Gminy w Podedwórzu i do sołtysa wsi Antopol celem poinformowania w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich uczestników scalenia oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Podedwórzu i sołectwie Antopol.

Ze względu na ważność spraw podejmowanych na zebraniu bardzo proszę o uczestnictwo wszystkich zainteresowanych.

Zebranie będzie odbywało się z zachowaniem reżimu sanitarnego. Osoby, które będą uczestniczyć w zebraniu są obowiązane zakryć usta i nos oraz zachować bezpieczną odległość.

 

 

Starosta Parczewski
Janusz Hordejuk

Załączniki:
Pobierz plik (Zawiadomienie o zebraniu 15.10.2021.pdf)Zawiadomienie[PDF]59 kB

Dodatkowe informacje