Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych w gminie Podedwórze

Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U z 2021.1275 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu dla obrębów ewidencyjnych:
1. ANTOPOL
2. GRABÓWKA
3. HOŁOWNO
4. KANIUKI
5. MOSTY
6. NIECIELIN
7. OPOLE
8. PIECHY
9. PODEDWÓRZE
10. RUSIŁY
11. ZALISZCZE
na okres 60 dni tj. od dnia 01 października 2021 r. do 30 Listopada 2021 r., w siedzibie Urzędu Gminy Podedwórze pokój nr 3, w godzinach pracy Urzędu (7.30 – 15.30).
W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.
Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości (numer działki, nazwa obrębu), której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie 1 listopada 2021 r.

Informujemy ponadto, że projekty Uproszczonych Planów Urządzenia Lasu opracowane zostały przez Firmę „Agencja „Cezar" - Piotrkowicz Sp. J. Pracownia Urządzania Lasu
z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Bocznej 28, na podstawie zapisów ewidencji gruntów i budynków Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Parczewie.


mgr inż. Cezary Piotrkowicz
„Agencja „Cezar" - Piotrkowicz Sp. J.
Pracownia Urządzania Lasu

Dodatkowe informacje