Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję na 26 listopada  2021 r. XVIII sesję VIII kadencji Rady Gminy Podedwórze. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podedwórze.

Rozpoczęcie sesji – godz. 1000.

Proponowany porządek: 

 1. Otwarcie.
 2. Sprawy organizacyjne:
 3. a) stwierdzenie quorum,
 4. b) przyjęcie porządku obrad,
 5. c) przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji.
 6. Informacja Wójta nt. pracy między sesjami.
 7. Interpelacje i zapytania.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku rolnego na 2022 rok.

( Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022r.)

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku leśnego na 2022 rok.

W związku z ustaleniami wspólnych komisji Rady Gminy, które odbyły się 12 listopada br. Średnia cena skupu drewna z 3 kwartałów 2021 roku wynosząca 212,26 zł za 1m³ drewna będzie podstawa do naliczenia podatku leśnego, w związku z powyższym Pkt.6 zostaje wykreślony z porządku obrad.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Podedwórze na rok 2022.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2022.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podedwórze- etap I zmiany części tekstowej planu z 2006 roku.

10 a. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podedwórze- etap I zmiany części tekstowej planu z 2011 roku.

 1. 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Podedwórze.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Podedwórze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 4. Informacja nt. oświadczeń majątkowych Radnych i Wójta Gminy Podedwórze.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.
 6. Dyskusja w sprawie planowanych inwestycji w Gminie Podedwórze.
 7. Sprawy bieżące. Wnioski końcowe.
 8. Zamknięcie obrad.

Dodatkowe informacje