ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2021 r., poz. 1912 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) o godzinie 10°°- w świetlicy wiejskiej w Antopolu odbędzie się zebranie uczestników scalenia wsi Antopol w sprawie wprowadzenia uczestników scalenia gruntów obrębu Antopol w posiadanie gruntów wydzielonych w wyniku scalenia.
Za datę objęcia w posiadanie przez uczestników scalenia nowo wydzielonych gruntów uważa się termin zebrania, termin ten jest skuteczny także w stosunku do uczestników scalenia nie biorących udziału w zebraniu.
Zgodnie z art. 31 ustawy o scaleniu i wymianie gruntów niniejsze zawiadomienie zostanie przesłane do Urzędu Gminy w Podedwórzu i do sołtysa wsi Antopol celem poinformowania w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkich uczestników scalenia oraz wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Podedwórzu i sołectwie Antopol.
Ze względu na ważność spraw podejmowanych na zebraniu bardzo proszę o uczestnictwo wszystkich zainteresowanych.

Załączniki:
Pobierz plik (Zawiadomienie o zebraniu 28.04.2022 r_.pdf)Treść zawiadomienia[PDF]208 kB

Dodatkowe informacje