w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Podedwórze

 

Szanowni Państwo,

Gmina Podedwórze przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Podedwórze na lata 2023-2030. Pierwszym etapem procesu rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w przestrzeni gminy.

Badanie ankietowe pozwoli na poznanie Państwa opinii na temat wyznaczonego w projekcie uchwały obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Podedwórze.

Rewitalizacja - stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji (Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.).

Obszar zdegradowany - obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar rewitalizacji w przypadku występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących negatywnych zjawisk gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% całkowitej powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% ogólnej liczby mieszkańców gminy (Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.).

 Ankieta jest anonimowa i będziemy wdzięczni za udział w badaniu i podzielenie się z nami własnymi przemyśleniami.

<WYPEŁNIJ ANKIETĘ>

Dodatkowe informacje