zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu Przedszkole Samorządowe.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), oraz § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r., poz. 502 ze zm.) na wniosek dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych zarządzam, co następuje:

§1

W zarządzeniu NR 0050.26.2022 Wójta Gminy Podedwórze z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu Przedszkole Samorządowe, dokonuje się następujących zmian:

Treść §1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się w roku szkolnych 2022/2023 następujące terminy przerwy w pracy Przedszkola Samorządowego w Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu w dniach: 12.04.2023 r., 02.05.2023 r., 09.06.2023 r., 12.06.2023 r. oraz w okresie od 01.08.2023 do 31.08.2023r.

§2

Wykonanie zarządzenie powierza się Dyrektorowi Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki:
Pobierz plik (0050.21.2023.pdf)Zarządzenie Nr 0050.21.2023[PDF]480 kB

Dodatkowe informacje