Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506) zwołuję na 28 grudnia 2023 r. XXXIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Podedwórze.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Podedwórze. Rozpoczęcie sesji – godz. 12:00


Proponowany porządek:
1. Otwarcie.
2. Sprawy organizacyjne:
a) stwierdzenie quorum,
b) przyjęcie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji nr XXXIII.
3. Informacja Wójta nt. pracy między sesjami.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu na rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej w gminie Podedwórze na lata 2024-2028.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Podedwórze na rok 2024.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy stałych komisji Rady Gminy Podedwórze na rok 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Zielawy 2023 - 2030
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Listy projektów realizujących cele strategiczne Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Zielawy 2023 – 2030.
16. Sprawy bieżące. Wnioski końcowe.
17. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem
Przewodniczący
Rady Gminy Podedwórze
/-/ Jan Ciemniewski

Dodatkowe informacje