logotyp - Fundusze Europejskie

Gmina Podedwórze realizuje projekt „Nowoczesna szkoła - wdrożenie programu rozwojowego w Szkole Podstawowej w Podedwórzu” - projekt nr FELU.10.03-IZ.00-0097/23, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne.

Całkowita wartość projektu to 565 913,16 zł, w tym dofinansowanie 503 113,16 zł. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 481 026,18 zł.

Głównym celem realizowanego projektu jest wzrost jakości kształcenia realizowanego przez Szkołę Podstawową w Podedwórzu oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u co najmniej 95% z grupy 72 uczniów (43 dz. + 29 chł.) i 16 nauczycieli (13 K i 3 M) w okresie do 28.02.2026 r. poprzez wdrożenie programu rozwojowego przyczyniającego się do zwiększenia dostępu do edukacji dobrej jakości, włączającego kształcenia, ułatwienia mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Założenia projektu zostały skonstruowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę i szczegółową analizę potrzeb placówki. Realizacja projektu pozwoli gminie Podedwórze na dostosowanie oferty edukacyjnej do nowych wyzwań cywilizacyjnych i rosnących potrzeb uczestników. Zaplanowane w projekcie działania bezpośrednio przyczynią się do osiągnięcia:
a) Celu Polityki 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych,
b) Celu szczegółowego 4f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
Osiągnięcie założonego w projekcie celu głównego możliwe będzie dzięki realizacji zaplanowanych w projekcie działań wynikających bezpośrednio z przeprowadzonej diagnozy potrzeb. W oparciu o zdiagnozowane potrzeby zaplanowano w projekcie następujące działania:
I. Upowszechnienie modelu dostępnej szkoły poprzez dostosowanie szkoły i realizowanego nauczania do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów oraz do potrzeb nauczycieli z niepełnosprawnościami.
II. Realizację dodatkowej oferty zajęć pozalekcyjnych rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, umiejętności podstawowe, przekrojowe i zawodowe niezbędne na rynku pracy, w tym kompetencje cyfrowe, zielone i rozwijające talenty i zainteresowania uczniów.
III. Podniesienie jakości kształcenia i rozwój umiejętności uczniów poprzez zakup dodatkowego wyposażenia do szkoły objętej projektem, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych zajęć dodatkowych. Pomoce te wykorz. będą zarówno w trakcie realizacji projektu jak też po zakończeniu jego realizacji w okresie trwałości. Zakupione wyposażenie pozwoli na udział w zajęciach uczniom z niepełnosprawnością na równi z pozostałymi osobami.
IV. Organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów oraz wsparcia rodziców/opiekunów prawnych dzieci w zakresie stymulowania rozwoju ucznia
V. Utworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery- doradztwo edukacyjno- zawodowe
VI. Doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkole objętej wsparciem, w tym pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami.

Grupę docelową stanowi 72 uczniów (43 dz. i 29 chł.) uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Podedwórzu, 16 nauczycieli (13 K i 3 M) zatrudnionych w tej szkole, 50 rodziców (40 K i 10 M).

Udział w projekcie wyrówna dostęp dzieci i młodzieży z terenów wiejskich do usług edukacyjnych o wysokiej jakości oraz pozwoli na przełamanie barier w zakresie mobilności edukacyjnej (zajęcia realizowane w miejscu ich zamieszkania, bez konieczności dojazdu do większych ośrodków) oraz zwiększy dostępność dla osób niepełnosprawnych – w ramach wdrażanych działań przewidziano możliwość skorzystania z szeregu usług dostępowych, jak tłumacz języka migowego, skorzystanie z pętli indukcyjnej, pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, zapewnienie dowozu dla osób niepełnosprawnych, biuro projektu pozbawione barier architektonicznych.

Rezultaty projektu:
 1 szkoła objęta wsparciem
 72 uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem
 16 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem
 29 uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym
 69 uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu
 16 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu

 

 

 

 

Dodatkowe informacje