Umowa o partnerstwie zawarta pomiędzy:

Gminą Hołowno, położoną na Ukrainie w rejonie lubomelskim, obwodzie wołyńskim a Gminą Podedwórze

W dniu 04 sierpnia 2009 r. została zawarta umowa o partnerstwie pomiędzy Gminą Hołowno położoną na Ukrainie, w rejonie lubomelskim, obwodzie wołyńskim reprezentowaną przez Wójta Gminy Mikołę Demidiuka Wasiłowicza a Gminą Podedwórze reprezentowaną przez Wójta Gminy Krzysztofa Chilczuka.

W ramach umowy zamierzamy nawiązać współpracę w następujących dziedzinach:

  1. przemysł, rolnictwo, handel,

  2. kultura i sztuka,

  3. poprawy dostępności regionu,

  4. rozwój turystyki i sportu,

  5. samorządy lokalne,

  6. ekologia i ochrona środowiska

  7. współpracy sieciowej i inicjatyw społeczności lokalnych

Strony umowy będą organizować wymianę delegacji, grup artystycznych, sportowców i młodzieży szkolnej swoich regionów.

Umowa jest przygotowaniem do Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013 do Działania w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa.


Rejon lubomelski ma nawiązaną współpracę z powiatem parczewskim.

Świadkami podpisania umowy ze strony polskiej byli: Jerzy Maśluch -Wicestarosta Parczewski i Jolanta Burzec -Sekretarz Gminy Podedwórze natomiast ze strony ukraińskiej Sołomianiuk Wołodimir Ewtichijowicz - Zastępca Przewodniczącego Lubomelskiej Rejonowej Rady.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego spotkania w naszej galerii

Dodatkowe informacje