KURS ZAWODOWY FLORYSTYKA/BUKIECIARSTWO
„Nowa Perspektywa”

Projekt „Nowa Perspektywa” jest realizowany przez Gminę Podedwórze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii
społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dodatkowe informacje