Wójt Gminy Podedwórze jako Lider projektu informuje, że w dniu 12 listopada 2009r. o godz. 1400 w zajeździe „Szeleścianka” w Szeleście gmina Rossosz odbędzie się konferencja podsumowująca realizację projektu „Budowa dróg gminnych wchodzących w skład obszaru turystycznego Dolina Zielawy” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V:Transport, Działanie 5.2 Lokalny Układ Transportowy.

Otwarcie dróg wybudowanych w obszarze turystycznym „Dolina Zielawy” odbędzie się na drodze „Zabaszta” w miejscowości Rossosz.

Przedmiotem projektu była realizacja wspólnego działania pięciu gmin (Jabłoń, Podedwórze, Rossosz, Sosnówka i Wisznice), wynikiem czego nastąpiła poprawa infrastruktury drogowej w okolicach miejsc atrakcyjnych turystycznie. Realizacja tego zadania poległa głównie na budowie i przebudowie wybranych odcinków dróg gminnych o łącznej długości 12 307 m, położonych na obszarze leżącym wzdłuż planowanej trasy turystycznej w obszarze turystycznym „Dolina Zielawy”. Trasa ta łączy wszystkie atrakcyjne miejsca pięciu gmin znajdujących się na terenie „Doliny Zielawy”

Całkowite wydatki kawalifikowalne projektu wynoszą 9 513 598,82 PLN w tym:

1) dofinansowanie w formie dotacji rozwojowej w kwocie : 8 086 558,99 PLN co stanowi 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu;

2) wkład Własny Beneficjenta w wysokości 1427 039,83 PLN co stanowi 15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu

 

Wójt Gminy Podedwórze
Krzysztof Chilczuk

Dodatkowe informacje