Wójt Gminy Podedwórze informuje, że na stronie BIP w zakładce Prawo lokalne – Plan Zagospodarowania Przestrzennego zostały umieszczone dokumenty do konsultacji tj:

1. Projekt zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podedwórze

2. Projekt zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podedworzeetap I

Dodatkowe informacje