Na terenie Gminy Podedwórze trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej Nr 1096L na odcinku od m. Rusiły do m. Kodeniec. Długość całkowita odcinka objętego przebudową wynosi 11,651 km w tym na terenie Gminy Podedwórze odcinek o długości 7,618 km.

Inwestycja realizowana jest przez Powiat Parczewski, a dofinansowana ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Całkowita wartość inwestycji to kwota 8 351 449,01 zł. kwota dofinansowania 5 010 869,00 zł.

Gmina Podedwórze w ramach współpracy z Powiatem Parczewskim zabezpieczyła w swoim budżecie kwotę 800 000,00 zł. jako swój udział w realizacji wyżej wymienionej inwestycji.

Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych Parczew S.A. ul. 11 Listopada 170, 21-200 Parczew.

Przebudowa drogi obejmuje następujące prace:

- wykonanie nowej warstwy wyrównawczej i ścieralnej z betonu asfaltowego,

-wykonanie robót rozbiórkowych części infrastruktury drogowej,

-wykonanie poszerzenia korygującego przebieg drogi w granicach pasa drogowego,

-wykonanie miejscowych sfrezowań nawierzchni w celem poprawy równości,

-przebudowę istniejących zatok autobusowych,

-budowę nowej zatoki parkingowej,

-przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami bocznymi,

-przebudowę istniejących pod koroną drogi przepustów,

-przebudowę/odtworzenie istniejących rowów,

-aktualizację i wymianę istniejącego oznakowania

Dodatkowe informacje