ZARZĄDZENIE NR 432
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 października 2020 r.
w sprawie powierzenia Urzędowi Gminy Wisznice wykonywania określonych zadań Urzędu Gminy Podedwórze

Na podstawie art. 15zzy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1. Powierza się Urzędowi Gminy Wisznice wykonywanie w terminie do 30 października 2020 r.
części zadań Urzędu Gminy Podedwórze z zakresu spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego,
których wykonywanie wymaga certyfikacji aplikacji ŹRÓDŁO, w tym:
a) sporządzanie aktów stanu cywilnego: aktu zgonu, aktu małżeństwa, aktu urodzenia,
b) udzielanie ślubów,
c) wprowadzanie wzmianek dodatkowych i przypisków do aktów stanu cywilnego.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka

Dodatkowe informacje