infografika Cyfrowa Gmina

W celu wykorzystania oszczędności powstałych po zmniejszeniu liczby osób zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia Gmina Podedwórze ogłasza nabór uzupełniający w ramach programu „Cyfrowa Gmina - Wparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

Przypominamy, iż warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest spełnienie łącznie następujących warunków:

  • dziecko wskazane w oświadczeniu zamieszkuje miejscowość lub gminę w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe gospodarstwo rolne,
  • dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny – krewnym w linii prostej osoby pracującej w PPGR,
  • krewny w linii prostej dziecka pracował niegdyś w zlikwidowanym PPGR,
  • krewny w linii prostej dziecka zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  • dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku, komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W związku z ograniczonymi możliwościami finansowymi (wykorzystanie wyłącznie pozostałych w programie oszczędności) rekrutacja obejmie ilość 3 sztuk.

W rekrutacji uzupełniającej nie będzie możliwości wyboru sprzętu. Wszystkim wnioskodawcom zostaną zakupione komputery przenośne typu laptop.

Oświadczenia do wypełnienia można pobrać w Urzędzie Gminy Podedwórze pok. nr 3.

Termin składania dokumentów od 28 września do 3 października 2022 r.

Uwaga ze względu na ograniczoną liczbę laptopów, liczy się kolejność składania poprawnie wypełnionych i kompletnych wniosków z wymaganymi załącznikami.

Oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletnich uczniów należy składać
w siedzibie Urzędu Gminy Podedwórze pok. nr 3.

Szczegóły –  Monika Łukaszuk Tel. (83) 37 95 227

 

Dodatkowe informacje