w sprawie wprowadzenia środków zmniejszających ryzyko wystąpienia wysoce
zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie
powiatów łęczyńskiego, lubartowskiego, parczewskiego oraz włodawskiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 i 8a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia
zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421, z późn.
zm.), zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się teren powiatów łęczyńskiego, lubartowskiego, parczewskiego oraz
włodawskiego jako obszar szczególnie narażony na ryzyko wystąpienia wysoce zjadliwej
grypy ptaków (HPAI) w gospodarstwach.
§ 2. Na obszarze wskazanym w § 1 nakazuje się:
1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych
zamkniętych obiektach budowlanych;
2) karmienie i pojenie drobiu w zamkniętych pomieszczeniach.
§ 3. Nakazy, o których mowa w § 2 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby
przebywające czasowo na terenie powiatów, o których mowa w § 1.
§ 4. Nakazy, o których mowa w § 2 obowiązują do dnia 28 lutego 2023 r.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób
zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości w powiatach wymienionych w § 1.
§ 6. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubelskiego.

Załączniki:
Pobierz plik (Rozporządzenie Nr 21 WL.pdf)Rozporządzenie Nr 21 WL[PDF]94 kB

Dodatkowe informacje