NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH POWSZECHNEGO
SPISU ROLNEGO 2010

Wójt Gminy Podedwórze - Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2010.

I. Niezbędne wymagania dla kandydatów:
1) ukończone 18 lat,
2) co najmniej wykształcenie średnie (preferowane rolnicze, geodezyjne lub ekonomiczne),
3) faktyczne zamieszkiwanie na terenie Gminy Podedwórze
4) pełna sprawność fizyczna,
5) umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
6) obowiązkowość, rzetelność,
8) umiejętność organizacji pracy własnej,
9) znajomość zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie,
10) biegła umiejętność obsługi komputera, ( w czasie spisu rachmistrz będzie posługiwał się sprzętem elektronicznym typu hand-held wraz z zainstalowanymi na nim aplikacjami);
11) znajomość terenu gminy.
12) pożądana znajomość systemu GPS i praktyczna umiejętność wykorzystywania map cyfrowych (spełnienie tych kryteriów nie stanowi jedynie i wyłącznie o zatrudnieniu kandydata).

 II. Projektowany harmonogram zadań - dyspozycyjność rachmistrzów:
1) 20 czerwca - 31 lipca 2010 r.: szkolenie rachmistrzów, Czas trwania szkolenia: 4 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin poświęcone będzie na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną podczas obchodu i spisu) zakończone egzaminem.
2) 09-23 sierpnia 2010 r.- obchód przedspisowy,
3) 06-07 września 2010 r.- szkolenie uzupełniające oraz odprawa przedspisowa dla rachmistrzów,
4) 01 września - 31 października 2010 r. - spis rolny.

 III. Wymagane dokumenty:
1) pisemne zgłoszenie kandydatury z podpisem zawierające następujące dane:

- imię, nazwisko,

- adres zamieszkania,

- nr telefonu kontaktowego, adres e-mail,

- data urodzenia,

- miejsce zatrudnienia (w przypadku uczniów/studentów miejsce pobierania nauki),

- informacja o ewentualnym pobieraniu renty, emerytury bądź o posiadanym statusie bezrobotnego,

- w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny.
2) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
4) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe),
5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych dla procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 roku o ochronie danych osobowych o następującej treści:
"
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów wykonywania obowiązków rachmistrza spisowego w spisie rolnym 2010".

Wzory oświadczeń, o których mowa w punkcie 3,4,5 do pobrania w Urzędzie Gminy Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze, pok. nr 7 lub ze strony internetowej:

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza

Dane kandydata na rachmistrza

Oświadczenia rachmistrza

 

IV. Termin składania zgłoszeń: do 17 czerwca 2010 roku do godz. 1200.
V. Miejsce składania zgłoszeń:
Urząd Gminy Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze, pokój nr 7

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2010". Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej wskazanym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Z zakwalifikowanymi kandydatami na rachmistrzów, którzy odbędą szkolenie (obowiązkowy udział w całości szkolenia), uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu kończącego szkolenie oraz złożą pisemne przyrzeczenie o obowiązku zachowania tajemnicy statystycznej Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie podpisze umowę zlecenie na wykonanie zadań rachmistrza spisowego.

Gminny Komisarz Spisowy

Krzysztof Chilczuk

Dodatkowe informacje