OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Podedwórze informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został zamieszczony na okres od dnia 08.12.2016 r. do dnia 19 .12.2016 r. projekt” Programu współpracy Gminy Podedwórze z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.
Uwagi i wnioski do projektu należy składać na piśmie w terminie do dnia 19.12.2016 r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Podedwórze pok. Nr 1.