Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD 2017 )Podprogram 2017, którego celem  jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej.

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej :

  • 1 268,00 dla osoby samotnie gospodarującej

  • 1 028,00 dla osoby w rodzinie

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w GOPS Podedwórze pod nr tel.

83 3795037 oraz na na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.