W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

 

Dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zamieszkałych na terenie gminy Podedwórze dodatkowe świadczenie będzie przyznawał i wypłacał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi w terminie do 31 października 2011 r. złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podedwórzu wniosek o przyznanie pomocy.

 

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 

Pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r.

 

Tekst uchwały i rozporządzenia dostępny poniżej w formacie PDF:

1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r.

2. Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

Dodatkowe informacje