„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

Gmina Podedwórze bierze udział w projekcie, pt „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 8.

Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt dotyczy udzielenia pomocy w formie zapewnienia bezpłatnego dostępu do Internetu oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem rodzinom zagrożonym wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Udział w projekcie jest bezpłatny.

W naszej gminie zgodnie z wytycznymi zakwalifikowało się do udziału w projekcie 16 rodzin. Utworzona również została lista rezerwowa obejmująca 8 rodzin.

Beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, który jest odpowiedzialny za całościową realizację projektu i bezpośrednią realizację zadań związanych z projektem.

Dodatkowe informacje