Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc  w wys. 100,00 zł będzie wypłacana w przyjętym w  terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne(tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej  lub innej jednostki organizacyjnej gminy), W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (wzór takiego wniosku do pobrania). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 maja 2012 r.

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2012 r. będzie przyznane po 31 maja 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie

7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem

Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia

pielęgnacyjnego za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2012 r. Oznacza to, że każdy z ww.

miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.

W związku z faktem, że możliwość składania wniosków została przewidziana do 31 maja 2012r. pomoc przysługująca za miesiące poprzedzające złożenie wniosku będzie wypłacana

z wyrównaniem.

Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez

organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Pliki do pobrania:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

 

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY FINANSOWEJ

Dodatkowe informacje