plakat - „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024

Gmina Podedwórze pozyskała środki finansowe w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024

14 lutego 2024 r. została podpisana umowa w sprawie realizacji tego zadania.

Program jest realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu  Wsparcie w ramach Programu finansowane jest ze środków państwowego funduszu celowego - Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresaci programu:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
 1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 2. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 3. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby
z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 • wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych;
 • wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról
  w rodzinie;
 • wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 • wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się
  z otoczeniem.

Wartość dofinansowania: 218,382,00  zł

Okres realizacji Programu: od 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

 

Dodatkowe informacje