Gmina Podedwórze w dniu 19 marca 2024 r. zawarła umowę z Wojewodą Lubelskim w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa w 2024 roku na dofinansowanie zadania własnego gminy w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028".

Koszt realizacji zadania wynosi 83 750,00 zł, z tego  dotacja celowa z budżetu państwa wynosi 67 000,00 zł oraz środki własne 16 750,00 zł. Zakres umowy określa Uchwała Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 (M. P. z 2023 r. poz. 881). Realizacja Programu odbywa się z zachowaniem zapisów ustawy o pomocy społecznej.

plakat - „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

 

Dodatkowe informacje