GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej

Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie „Prawo jazdy kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy” dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu

Zgodnie z Zarządzaniem Nr 0050.43.2020 Wójta Gminy Podedwórze z dnia 21 października 2020 r. dotyczącym zawieszenia działalności Urzędu Gminy Podedwórze do odwołania w związku z potwierdzeniem zachorowania na COVID-19 jednego z pracowników UG Podedwórze składanie zapytania cenowego na „Prawo jazdy kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy”, realizowane jest w ramach projektu pt. „ AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ” nr RPLU.11.01.00-06-0001/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 wydłuża się do 06 listopada 2020 r. do godz. 11 30.

Aktualizacja zapytania cenowego na „Prawo jazdy kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy”. Zamówienie realizowane jest w
ramach projektu pt. „ AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ” nr RPLU.11.01.00-06-0001/19 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Załączniki:
Pobierz plik (2_zalaczniki PRAWO JAZDY C + kwalifikacja_AKTUALIZACJA.pdf)OFERTA CENOWA[PDF]470 kB
Pobierz plik (2_zapytanie_prawo_jazdy_AKTUALIZACJA.pdf)ZAPYTANIE OFERTOWE[PDF]474 kB
*Rekrutacja uzupełniająca na szkolenie „Prawo jazdy kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy” dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu*
 
Informujemy o 2 wolnych miejscach na szkolenie „Prawo jazdy kategorii C, C+E z kwalifikacją wstępną na przewóz rzeczy” realizowane w ramach projektu pt. „AKTYWNIE W PRZYSZŁOŚĆ”, skierowanego do klientów Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu
 
Nabór formularzy zgłoszeniowych prowadzony jest od 22 października do 30 października 2020r.
 
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny poniżej.

Gminny  Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu informuje, iż rozpoczyna realizację kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD 2017 ) Podprogram 2020, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej.

            Okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2020 trwać będzie od listopada 2020r. do lipca 2021r.

            Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj. osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej :

  • 1 402,00 dla osoby samotnie gospodarującej
  • 1 056,00 dla osoby w rodzinie

Aby otrzymać pomoc żywnościową należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w celu zakwalifikowania do odbioru żywności. Osoby potrzebujące mogą także skorzystać z możliwości uczestnictwa w działaniach towarzyszących. 

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać w GOPS Podedwórze pod nr tel.     83 3795037 oraz na na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

           

Polski Komitet Pomocy Społecznej zakończył realizację Programu  Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym  - Podprogram 2018.
Program był realizowany od sierpnia 2018 do czerwca 2019. Pomocą żywnościową objęto 252 osoby  skierowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu. Wydano 12 ton 252 kg 500 g żywności, co stanowi 1750  paczek żywnościowych dla 128 rodzin.
W ramach działań towarzyszących zorganizowanych wspólnie z ZO PKPS odbyły się 2 warsztaty edukacji  ekonomicznej   dla 17 beneficjentów  i 2 warsztaty kulinarne  również dla 17 beneficjentów.

Informujemy, że Podprogram 2018 rozpoczyna się od sierpnia 2018 i będzie trwać do czerwca 2019.

Kryterium dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy tj. 1268 PLN dla osoby samotnie gospodarującej 1028 PLN dla osoby w rodzinie

Natomiast w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1358), od dnia 1 października 2018 r., kryterium dochodowe wynosi odpowiednio:

Podkategorie

Dodatkowe informacje