GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W PODEDWÓRZU

informuje, że od 01 stycznia  2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

realizuje projekt systemowy:

pt. „AKTYWNOŚĆ TWOJĄ SZANSĄ”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

przez ośrodki pomocy społecznej.

      Celem głównym projektu jest zaktywizowanie społeczno zawodowe osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby objęte działaniami w projekcie będą miały szansę na zwiększenie kwalifikacji i mobilności  zawodowej.


Więcej informacji do pobrania w formacie PDF

 

_________________________________________________

INFORMACJA    DOTYCZĄCA   ZMIANY   W   ŚWIADCZENIU   PIELĘGNACYJNYM


     
Działając na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2012r., poz.1548 ) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Podedwórzu  informuje, że z dniem 01 stycznia 2013r. weszła w życie wyżej wymieniona ustawa, która wprowadza zmiany w dotychczas przyznanych świadczeniach pielęgnacyjnych oraz wprowadza nowe warunki nabywania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego.
     Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą wszystkie osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne; uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych ( tych, które obowiązywały do 31 grudnia 2012r. ) zachowują prawo  do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013r. ( art. 11 ust.1 w/w ustawy ).
      Po upływie tego terminu zgodnie z art. 11 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy wszystkie wydane na podstawie przepisów dotychczasowych decyzje przyznające prawo do świadczenia pielęgnacyjnego wygasają z mocy prawa.


     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu od 01 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2013 r. realizuje projekt systemowy pt. „Aktywność Twoją Szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII Poddziałanie 7.1.1  Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

     Celem głównym projektu jest integracja  zawodowa, społeczna i edukacyjna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Osoby objęte działaniami w projekcie mają szansę na zwiększenie  kwalifikacji i mobilności  zawodowej.

Szczegóły do pobrania w formacie PDF

 

 

{phocagallery view=category|categoryid=123|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie  kwiecień, maj lub  czerwiec  2012 r.

Rada Ministrów, w dniu 9 maja 2012r. r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 18 maja 2012, poz. 551)

Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w kwietniu, maju lub czerwca 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z  2006 r.,  Nr 139, poz.992, z późn. zm.), niezależnie od wieku dziecka, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Informacja dla osób uprawnionych do „Becikowego” 

od stycznia 2012 roku ponownie konieczne będzie zaświadczenie 

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu przypomina, że od 1 stycznia 2012 r., prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka i jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, ponownie uzależnione będzie od przedstawienia przez osobę ubiegającą się zaświadczenia, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia ww. zaświadczenia oświadczeniem). 

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

Gmina Podedwórze bierze udział w projekcie, pt „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 8.

Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt dotyczy udzielenia pomocy w formie zapewnienia bezpłatnego dostępu do Internetu oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem rodzinom zagrożonym wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Udział w projekcie jest bezpłatny.

W naszej gminie zgodnie z wytycznymi zakwalifikowało się do udziału w projekcie 16 rodzin. Utworzona również została lista rezerwowa obejmująca 8 rodzin.

Beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, który jest odpowiedzialny za całościową realizację projektu i bezpośrednią realizację zadań związanych z projektem.

Podkategorie

Dodatkowe informacje