GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

„Dotacje na Innowacje” „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

„ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”

Gmina Podedwórze bierze udział w projekcie, pt „ Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 8.

Społeczeństwo informacyjne-zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt dotyczy udzielenia pomocy w formie zapewnienia bezpłatnego dostępu do Internetu oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem rodzinom zagrożonym wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Udział w projekcie jest bezpłatny.

W naszej gminie zgodnie z wytycznymi zakwalifikowało się do udziału w projekcie 16 rodzin. Utworzona również została lista rezerwowa obejmująca 8 rodzin.

Beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, który jest odpowiedzialny za całościową realizację projektu i bezpośrednią realizację zadań związanych z projektem.

    Ochotnicza Straż Pożarna w Podedwórzu zawarła umowę z Bankiem Żywności w Lublinie na rozdysponowanie dla 50 osób z gminy Podedwórze artykułów spożywczych otrzymanych w ramach Europejskiego Programu  Pomocy Żywnościowej  dla najuboższej ludności UE. Ochotnicza Straż Pożarna w Podedwórzu powierzyła Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Podedwórzu rozdysponowanie w wyznaczonym terminie artykułów żywnościowych dla rodzin i osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy. W ramach programu rozdysponowane będą następujące artykuły spożywcze:

- mąka,

- makaron,

-kasza manna,

- kasza z warzywami,

- kasza gryczana,

- płatki,

- musli,

- kasza z gulaszem,

- makaron z gulaszem,

- krupnik,

- kawa zbożowa,

- herbatniki,

-ryż biały,

- zupa pomidorowa,

- chleb chrupki żytni,

-mleko UHT,

- ser żółty,

- ser topiony.

{phocagallery view=category|categoryid=81|imageid=0|limitstart=0|limitcount=6| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

 

Dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego zamieszkałych na terenie gminy Podedwórze dodatkowe świadczenie będzie przyznawał i wypłacał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu. Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi w terminie do 31 października 2011 r. złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Podedwórzu wniosek o przyznanie pomocy.

 

Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna. Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

 

Pomoc będzie wypłacana w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r.

 

Tekst uchwały i rozporządzenia dostępny poniżej w formacie PDF:

1.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 października 2011 r.

2. Uchwała Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 r.

Kierownik GOPS - Ewa Zielonka

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Przyjmuje codziennie  w godz. 7.30-15.30
Do zadań  Kierownika GOPS należy:

 1. dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
 2. udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań,
 3. współuczestniczenie w opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesieniu jakości życia mieszkańców naszej gminy,
 4. praca socjalna z klientami ośrodka.

Starszy Pracownik Socjalny - Monika Kostecka-Penkajło

Do zadań starszego pracownika socjalnego należy:

 1. praca socjalna świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, prowadzona głównie z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub umocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
 2. uzyskanie pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych i celowych osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej,
 3. udzielanie pomocy rzeczowej, np. przekazywanie darów żywnościowych.

 

Pracownik Socjalny - Ewa Wąsik

Do zadań pracownika socjalnego należy:

 1. pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielanie pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
 2. współpraca ze szkołą, policją, pielęgniarkami środowiskowymi, kuratorami sądowymi, radnymi i sołtysami poszczególnych wsi w celu uzyskania rzetelnych informacji na temat sytuacji materialno- bytowej mieszkańców,
 3. udzielanie pomocy rzeczowej, np. przekazywanie darów żywnościowych,
 4. udzielanie pomocy w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej

      oraz dodatków mieszkaniowych.

Księgowy GOPS - Barbara Romaszewska

Do zadań księgowego GOPS należy:

 1. prowadzenie księgowości i majątku ośrodka
  • opracowanie i planowanie budżetu oraz realizacja zadań budżetowych,
  • prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych
Image
            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Podedwórzu 44

            21-222 Podedwórze
            tel. (0-83) 3795037
            fex.(0-83) 3795008
            email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

            nip.5391051026
            regon.002302679

Godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek w godz. 7.30 - 15.30

wtorek w godz. 7.30 - 16.00

piatek w godz. 7.30 - 15.00

Zakres działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są oni w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

I. Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

Świadczenia pieniężne:

 • zasiłek stały

 • zasiłek okresowy

 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

 

Świadczenia niepieniężne:

 • praca socjalna

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne

 • sprawianie pogrzebu

 • posiłek

 • pobyt w domach pomocy społecznej

 

II. Świadczenia rodzinne:

 • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

 • jadnorazowa zapomoga z tytułu uradzenia dziecka

 • zasiłki pielęgnacyjne

 • świadczenie pielęgnacyjne

 • fundusz alimentacyjny

 

III. Dodatki mieszkaniowe

 

IV. Projekt współfinansowany ze środków PO KL

 

Działanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Projekt POKL. 07.01.02-06-167/08-00

Tytuł projektu: Aktywność twoją szansą

 

1. Nazwa beneficjenta- Gminny Ośrodek Pomocy Społęczne w Podedwórzu

Podedwórze 44

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

woj. lubelskie

pow. parczewski

2. Poziom dofinansowania –89,5 %

3. Cel projektu: Zwiększenie aktywności zawodowej 3 osób niepracujących, długotrwale bezrobotnych w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

4. Wartość projektu w 2008 r. – 13 613,04 zł, łącznie z wkładem własnym na kwotę 1 429,38 zł.

Wartość projektu w 2009 r. - 15 000,00 zł, łącznie z wkładem własnym na kwotę 1 575,00 zł.

 

 

V. Rozprowadzanie darów żywnościowych w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej” przez GOPS Podedwórze.

 

W 2011 r. GOPS rozprowadził niżej wymienione dary żywnościowe:

 • mleko UHT

 • mleko w proszku,

 • mąka,

 • dżem,

 • herbatkniki,

 • cukier,

 • danie gotowe- krupnik,

 • makaron.

Podkategorie

Dodatkowe informacje