Międzygminny Związek Celowy
został powołany w 2005. W chwili obecnej do Związku należy siedem samorządów z trzech powiatów: włodawskiego, bialskiego i parczewskiego.
Od 1 lipca 2013 roku gminy w całej Polsce są zobowiązane do realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Całkowicie zmienił się system odbioru i zagospodarowania odpadów.
Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie przejął obowiązki w zakresie realizacji tej ustawy od gmin zrzeszonych w MZC, a więc: gminy miejskiej Włodawa, gminy: Hańsk, Hanna, Stary Brus, Podedwórze, Sosnówka, Sławatycze.
Aktualnie została zakończona realizacja ważnej dla Związku inwestycji: „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria II: gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.
Nowoczesny ZZO w skład, którego wchodzą: sortownia, komposter stacjonarny, pryzmy energetyczne, biologiczna oczyszczalnia ścieków, kwatera do składowania balastu, docelowo będzie mógł obsługiwać około 120 tys. osób, w systemie trzyzmianowym.
Funkcjonowanie Zakładu pozwoli ujednolicić i rozbudować system selektywnej zbiórki odpadów. Umożliwi też odzysk surowców wtórnych oraz ich przygotowanie do obróbki, pozwalającej na dalsze wykorzystanie surowców. W obszarze oddziaływania MZC wprowadzona jest segregacja
dwupojemnikowa z podziałem na odpady suche i mokre. Taka też jest zalecana w
gospodarstwach domowych. Warunkiem powodzenia selektywnej zbiórki odpadów jest wysoka świadomość społeczna i kultura ekologiczna.
Segregacja odpadów na poziomie gospodarstw domowych opłaca się, ponieważ koszt odbioru segregowanych odpadów jest znacznie niższy
niż niesegregowanych. Odpady niebezpieczne zbierane będą w punktach selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanych na terenie każdej z gmin członkowskich. Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami przebiega sprawnie, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
Inną kategorią odpadów niebezpiecznych są odpady azbestowe wytwarzane najczęściej w trakcie wymiany pokryć dachowych i ociepleń budynków. Demontaż i transport odpadów azbestowych powinien być realizowany przez podmioty posiadające odpowiednie zezwolenia.
Lista podmiotów odbierających odpady azbestowe powinna być dostępna w każdym Urzędzie Gminy, Urzędzie Miasta i Starostwie Powiatowym.
Zakład Zagospodarowania Odpadów we Włodawie jest wpisany do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i spełnia kryterium Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), co zapewni osiągnięcie przez gminy wymaganych prawem poziomów odzysku poszczególnych frakcji odpadów.
 
Funkcjonowanie ZZO w dłuższej perspektywie czasowej doprowadzi do:
- faktycznego wprowadzenia, ujednolicenia i rozbudowy systemu selektywnej zbiórki odpadów;
- zwiększenia poziomu recyklingu surowców wtórnych;
- uzyskania prawidłowych poziomów ograniczenia masy odpadów biodegradowalnych trafiających do unieszkodliwiania poprzez składowanie;
- wytworzenie materiału w postaci kompostu, który zostanie zużyty do rekultywacji gminnych składowisk odpadów.

Ewa Koziara

Dodatkowe informacje