Zarząd Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie, jako zarządzający systemem gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gmin: Włodawa m., Hanna, Hańsk, Podedwórze, Sławatycze, Sosnówka i Stary Brus przypomina, że opłaty za gospodarowanie odpadami należy wnosić bez wezwania w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca za miesiąc miniony.

Nieterminowe wnoszenie opłat będzie skutkowało naliczeniem odsetek za zwłokę oraz podjęciem czynności egzekucyjnych. Opłaty wnosimy na indywidualny rachunek bankowy, którego numer jest nadrukowany na naklejce kolportowanej przez podmioty odbierające odpady. Naklejki należy umieszczać na pojemnikach na odpady zgodnie z załączoną do nich instrukcją. Właściciele nieruchomości, którzy nie otrzymali jeszcze naklejek, mogą uzyskać informację o indywidualnym numerze rachunku bankowego w biurze związku w kontakcie osobistym, telefonicznym lub e-mail. Wpłaty wnoszone na ogólny numer rachunku bankowego będą również zaksięgowane według dyspozycji wpłacającego ale nastręczą nam więcej pracy operacyjnej a tym samym zarachowane będą na indywidualnym koncie wymiarowym z pewnym opóźnieniem.

Ogłoszenie do pobrania w formacie PDF

 ___________________________________________________________

Dodatkowe informacje