Program edukacyjny Wspólnoty Europejskiej „Uczenie się przez całe życie” promujący i wspierający międzynarodową współpracę w edukacji dzieli się na cztery główne programy sektorowe, jednym z nich jest Program Grundtvig. Projekt partnerski Grundtviga jest akcją zdecentralizowaną. Głównymi celami programu jest odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się populacji w Europie oraz pomoc w zapewnieniu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji.

Głównym założeniem projektów partnerskich jest wymiana doświadczeń i rozszerzenie współpracy pomiędzy organizacjami zajmującymi się niezawodową edukacją dorosłych, które chcą uwzględnić wymiar europejski w swojej działalności edukacyjnej. Partnerzy projektu wspólnie pracują nad zagadnieniami dotyczącymi niezawodowej edukacji dorosłych. Działania te wpływają na podniesienie świadomości zróżnicowania kulturowego, społecznego i gospodarczego Europy.

W ramach projektu partnerskiego Grundtviga Gmina Podedwórze oraz 9 organizacji z całej Europy współpracuje w projekcie pod nazwą Rural Heritage Promoter (Promotor Dziedzictwa Obszarów Wiejskich) trwającym 2 lata (2013 – 2015).

Partnerzy projektu Rural Heritage Promoter:

- Office de l’Enviroment de la Corse (OEC) – Francja – koordynator projektu

- CIEP asbl – Belgia

- Tourismus-akademie Ostbayern – Niemcy

- Eurokoncept21 – Słowacja

- Simetrias Foundacion International – Hiszpania

- Comune di Geraci Siculo – Włochy

- Coop Eco Patrimoine – Francja

- AGA - Associação Geoparque Arouca – Portugalia

- Gatehouse Development Initiative (GDI) – Wielka Brytania

- Gmina Podedwórze - Polska

Informacje o przebiegu projektu, partnerach oraz dokumenty wytwarzane w projekcie można znaleźć na stronach:

https://sites.google.com/site/ruralheritage2013/home

http://www.ruralheritagepromoter.org/draftsite-14/index.php/fr/

 

Rural Heritage Promoter

Le programme éducatif de la Communauté européenne „Education et formation tout au long de la vie” soutenant et promouvant la coopération internationale dans le domaine de l’éducation se divise en quatre programmes principaux dont l’un est Programme Grundtvig. Le projet de partenariat constitue une action décentralisée. Parmi les objectifs principaux du programme se trouve la réponse aux enjeux d’éducation liés au vieillissement de la population en Europe et le soutien aux personnes adultes à augmenter leurs compétences et qualifications.

L’objectif principal des projets de partenariat consiste à un échange d’expériences et le développement de la coopération parmi les institutions qui assurent l’éducation non-professionnelle aux personnes adultes et qui veulent intégrer la dimension européenne dans leurs actions éducatives. Les partenaires au projet travaillent ensemble sur des thèmes concernant l’éducation non-professionnelle des personnes adultes. Ces actions font augmenter la conscience de diversité culturelle, sociale et économique en Europe.

Dans le cadre du programme de partenariat Grundtvig la commune Podedwórze et neuf autres organisations de toute l’Europe coopèrent dans le projet appelé Rural Heritage Promoter qui dure 2 ans (2013-2015).

Les partenaires du projet Rural Heritage Promoter sont:

- Office de l’Enviroment de la Corse (OEC) – France – chef de file

- CIEP asbl – Belgique

- Tourismus-akademie Ostbayern – Allemagne

- Eurokoncept21 – Slovakie

- Simetrias Foundacion International – Espagne

- Comune di Geraci Siculo – Italie

- Coop Eco Patrimoine – France

- AGA - Associação Geoparque Arouca – Portugal

- Gatehouse Development Initiative (GDI) – Grande Bretagne

- Gmina Podedwórze - Pologne

Les actualités du projet et les informations sur les partenaires de même que les livrables sont accessibles sur les pages suivantes:

https://sites.google.com/site/ruralheritage2013/home

http://www.ruralheritagepromoter.org/draftsite-14/index.php/fr/