OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXVII/146/2009 Rady Gminy Podedwórze z dnia 15 maja 2009 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Podedwórze – etap I, obejmujący działkę o nr ew. 371 zlokalizowaną na terenie miejscowości Zaliszcze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18.11.2010 r. do 16.12.2010 r., w siedzibie Urzędu Gminy Podedwórze w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi ww projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.12.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Podedwórzu w godz. od 10.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 w ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi i wnioski.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Podedwórze, w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5.01.2011 r. Uwagi i wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Wójt Gminy Podedwórze

Dodatkowe informacje