OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podedwórze

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnie 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz.717 z późn. zm.) oraz art. 40 i 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Z 2008 r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Podedwórze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18.11.2010 r. do 16.12.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy, 21-222 Podedwórze w godzinach od 10.00 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmian studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.12.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy, 21-222 Podedwórze, w godz. od 10.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do wykładanego projektu zmian studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Podedwórza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.01.2011 r.

 

Wójt Gminy Podedwórze

Dodatkowe informacje