Ogłoszenia

 

Z A P R O S Z E N I E

Wójt Gminy Podedwórze

oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Podedwórzu

z a p r a s z a j ą

mieszkańców z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań”

a szczególnie mieszkańców Gminy Podedwórze oraz gości

do obejrzenia panoramy Gminy Podedwórze i wydarzeń

utrwalonych w dniu 3 maja 2011r.:


Gmina Podedwórze

Misterium Wielkiego Tygodnia

śniadanie wielkanocneDokumenty do pobrania:
- Regulamin uczestnictwa
- Ankieta zgłoszeniowa
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
- Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Samorząd Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim”.

Rekrutacja trwa do 10 czerwca 2011 r.

Celem głównym projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowy.

 

Pełna treść ogłoszenia - format PDF

Informacja o projekcie - format PDF

Dokumenty - format PDF

Regulamin - format PDF

 

Wójt Gminy Podedwórze i bibliotekarki zwracają się z prośbą do mieszkańców Gminy o nieodpłatne udostępnienie historycznych informacji:

 

 • dawne mapy i zdjęcia poszczególnych miejscowości Gminy Podedwórze

 • najciekawsze zabytki murowane i drewniane - zdjęcia, rysunki, opisy

 • ciekawe wydarzenia gminne ( uroczystości, pochody, dożynki ….)

 • ciekawe wydarzenia parafialne (Misje, Wizytacje Biskupów, pielgrzymki, gazetki parafialne, odpusty itp.)

 • budowle (dwory, młyny, tartak, wiatraki, karczmy)

 • historię przedstawicieli władz samorządowych, radnych, sołtysów, dyrektorów i kierowników zakładów pracy, sławnych mieszkańców tej Gminy

 • ciekawe historie rodzin, dwór i park w Antopolu, dwór w Opolu dwór w Podedwórzu,

 • główne zajęcia ludności ( prace polowe, ciekawe zawody, zawody zanikające, wyroby twórców ludowych,)

 • oświata, kultura (szkoły: Opole, Antopol, Grabówka, Hołowno, Zaliszcze, Podedwórze, placówki kultury, kino objazdowe, zabawy taneczne, wesela, zespoły śpiewacze, chóry, grupy teatralne, itp.)

 • ochrona zdrowia (Ośrodek Zdrowia, Porodówka)

 • Aktywność mieszkańców w Kołach Gospodyń Wiejskich, Kółkach Rolniczych, Stowarzyszeniach, Zrzeszeniach …

 • zdjęcia dokumentujące pracę instytucji: Urzędu Gminy, Posterunku Policji, Poczty, Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Banku Spółdzielczego, Państwowego Ośrodka Maszynowego, Państwowego Gospodarstwa Rolnego, Spółdzielnia Usług Rolniczych, Międzykółkowej Bazy Maszynowej, Rolnicze Spółdzielnie Produkcyjne, Instytutu Geologii i in.

 • środowiska naturalnego: zdjęcia z budowy zbiorników retencyjnych,

z budowy kanału „Wieprz-Krzna”, regulacji rzeki” Zielawa, prac

Konserwacyjnej Spółki Wodnej, dokumentacji przyrodniczej w tym:

pomniki przyrody, flory i fauny ( zdjęcia i opisy roślin, ptaków, zwierząt)

 • budowy dróg brukowanych, asfaltowych

 • urządzanie gruntów wspólnoty Opole, Mosty, Grabówka…

 • dokumenty z życia gospodarczego i inne dokumenty z życia społecznego związane z mieszkańcami Gminy

 • Ważne artykuły prasowe, nagrania i wywiady

Materiały informacyjne z opisem (czego dotyczą, z jakich lat są udokumentowane, przez kogo dostarczone) prosimy dostarczyć do

do Gminnej Biblioteki Publicznej w Podedwórzu. Materiały zbierane są ciągle, najlepiej udostępnić je do dnia 30 czerwca 2011r.

Zapewniamy, że dostarczone materiały po wykorzystaniu zwrócimy właścicielom.

 

BOBRY – informacja w sprawie

ODSZKODOWAŃ ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ BOBRY
Postępowanie w sprawie odszkodowań prowadzi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych I w Białej Podlaskiej

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880)

 

PROCEDURA ubiegania się o odszkodowanie:

 1. Osoba ubiegająca się o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry zobowiązana jest złożyć wniosek zawierający:

  • imię i nazwisko poszkodowanego,

  • adres do korespondencji,

  • miejsce wystąpienia szkody (powiat, gmina, numer ewidencyjny działki, obręb),

  • rodzaj użytkowanego gruntu,

  • czas wystąpienia szkody,

  • opis szkody.

 

 1. Do wniosku należy dołączyć:

 • fragment mapy ewidencyjnej z działką, na której wystąpiła szkoda,

 • aktualny wypis z rejestru gruntów,

 • umowę dzierżawy w przypadku dzierżawienia działki,

 • Upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli,

 • w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych, pozwolenie na budowę lub pozwolenie wodno-prawne w przypadku korzystania z wód płynących.

 

Opłata skarbowa:

 • zwolnienie z opłaty skarbowej.

 

Adres:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wydział Spraw Terenowych I w Białej Podlaskiej

ul. Brzeska 41

21-500 Biała Podlaska

tel. 83 343 70 89

 

Dodatkowe informacje