Ogłoszenia

 

ZAPRASZAMY

NA SZKOLENIE

JEŻELI:

- PROWADZISZ BĄDŹ ZAMIERZASZ PROWADZIĆ

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ JAKO MIKROPRZEDSIĘBIORCA

- PODLEGASZ PRZEPISOM O UBEZPIECZENIU W ZUS

MIESZKASZ W MIEJSCOWOŚCI DO 5 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW LUB
DO 20 TYSIĘCY MIESZKAŃCÓW W PRZYPADKU ŚWIADCZENIA USŁUG DLA GOSPODARSTW ROLNYCH LUB LEŚNICTWA

 

Zgłoś się do LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „JAGIELLOŃSKA PRZYSTAŃ”

na SZKOLENIE w dniu
24.02.2011 r. o godz. 10.00
z działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

Szkolenie poprowadzi wykwalifikowany wykładowca

Szczegółowe informacje:

Biuro LGD "Jagiellońska Przystań"

ul. Harcerska 8

21-200 Parczew

tel. 83 354 37 34

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. www.lgdparczew.pl

 

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie uczestnictwa w szkoleniu do dnia 23.02.2011r. co pozwoli nam na dostosowanie odpowiedniej sali. Zgłoszenia można dokonywać indywidualnie, telefonicznie, lub e-mail.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, oś IV LEADER, działanie 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wójt Gminy Podedwórze informuje, że prowadzone są konsultacje dotyczące:
Strategii Współpracy Gminy  z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2011 – 2016.

Wójt
Krzysztof Chilczuk

Do pobrania:
1. Zarządzenie Wójta wraz z Kartą Konsultacji
2. Strategia Współpracy Gminy Podedwórze z Organizacjami Pozarządowymi

Zgodnie z zarządzeniem Nr. 0050.7.2011r. Wójta Gminy Podedwórze z dnia 02 lutego 2011r.  informuje się, że zebrania wiejskie wyborcze   do wyboru sołtysa i rady sołeckiej w poszczególnych sołectwach odbędą się w następujących terminach:
ANTOPOL -14.02.2011 godz.. 17:00 sklep u p. Kisielów
BOJARY – 21.02.2011 godz. 11:00 –remiza OSP Bojary
GRABÓWKA - 21.02.2011 godz.9:00- remiza OSP Bojary
HOŁOWNO - 21.02.2011godz. 17:30 – remiza OSP Hołowno
KANIUKI - 15.02.2011 godz. 17:30 – u p. Kopińskich
MOSTY - 14.02.2011godz. 17:30 – zajazd u p. Gmitruka
NOWE MOSTY – 22.02.2011 godz. 17:30 - sklep
NIECIELIN -21.02.2011 godz. 13:00 – u p. Giereja
OPOLE – 11.02.2011 godz. 17:30 – remiza OSP Opole
PIECHY – 16.02.2011 godz. 17:30 – u p. Kuchty
PODEDWÓRZE – 08.02.2011 godz. 17:30 – świetlica wiejska
RUSIŁY – 09.02.2011 godz. 16:30 – remiza OSP Rusiły
ZALISZCZE – 08.02.2011 godz. 12:00 – świetlica stowarzyszenia

Wójt
Krzysztof Chilczuk

Wójta Gminy Podedwórze
z dnia 26 stycznia 2011r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
Na podstawie art.5a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 149, poz 1591 z późn. zm.)oraz uchwały Nr XI/58/2007 Rady Gminy Podedwórze z dnia 28 listopada 2007r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy Podedwórze zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeprowadzić konsultacje społeczne przedmiotem których będzie lokalizacja i budowa biogazowi.

§ 2

1.Przeprowadzenie konsultacji społecznych odbędzie się w dniu 31stycznia 2011r o godzinie.17:30 w świetlicy wiejskiej, na spotkaniu z mieszkańcami wsi Podedwórze.

2. Opinie i wnioski należy wnosić w formie ustnej lub pisemnej na spotkaniu oraz w sekretariacie Urzędu Gminy Podedwórze do dnia 01 lutego 2011r.

§ 3

Zgłoszone opinie i wnioski zostaną poddane szczegółowej analizie, a wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na zebraniu z mieszkańcami wsi Podedwórze w dniu.4 lutego 2011r. o godzinie17:30 w świetlicy wiejskiej

§ 4

1.Przeprowadzenie konsultacji powierza się Pani Annie Drabik Inspektorowi Urzędu Gminy i Panu Stanisławowi Zielińskiemu Inspektorowi Urzędu Gminy.
2. W konsultacjach osobiście będzie uczestniczył Wójt Gminy Podedwórze

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń, dostarczenie do sołtysa wsi Podedwórze oraz umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej /w zakładce ogłoszenia/, www.podedworze.netpib.pl

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Stanisławowi Zielińskiemu.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wójt Gminy Podedwórze – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań,  
który odbędzie się w dniach od 01 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

I. WYMAGANIA

1) osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw publicznych i nie karana za przestępstwa popełnione umyślne (w tym przestępstwa skarbowe);

2)  wykształcenie minimum średnie;

3) znajomość obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS;

4) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych;

5) komunikatywność i umiejętności interpersonalne – uprzejmość, cierpliwość, łatwość nawiązywania kontaktów i wzbudzania zaufania wśród osób z którymi będą przeprowadzane wywiady;

6) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy, dyspozycyjność;

7) dobra znajomość terenu gminy Podedwórze;

Obowiązki kandydata na  rachmistrza spisowego:
1) udział w szkoleniach przedspisowych;
2) zdanie egzaminu z zakresu obsługi urządzenia hand-held i znajomości aplikacji spisowej;

3) rzetelne przeprowadzenie spisu powszechnego;

4) rozliczenie się z powierzonego sprzętu;

5) zachowanie tajemnicy statystycznej w trakcie i po zakończeniu spisu.

II. WYMAGANE DOKUMENTY

1) CV kandydata;

2) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie;

3) formularz zgłoszeniowy – załącznik nr 1;

3) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe) – załącznik nr 2 i 3;

4) oświadczenie o posiadaniu biegłej znajomości obsługi komputera – załącznik na 4;

5)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych – załącznik nr 5.

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty można składać do dnia 20 grudnia 2010 r. do godz. 1500 osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze pok. Nr 4, lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Gminy Podedwórze, Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze (liczy się data wpływu oferty do Urzędu). Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie zostaną zwrócone bez rozpatrywania.

Oferty należy składać w dwóch zamkniętych kopertach. Zewnętrzną kopertę należy oznaczyć: „Zgłoszenie na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań – Gmina Podedwórze”. Na wewnętrznej kopercie dodatkowo należy podać imię, nazwisko oraz adres kandydata.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 grudnia 2010 r. o godz. 800 w Urzędzie Gminy Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze pokój nr 12.

Osoba, która zostanie wybrana na rachmistrza spisowego zostanie powiadomiona telefonicznie.

Z wybraną osobą, po zdaniu egzaminów, zostanie podpisana umowa zlecenie przez Dyrektora Urzędu Statystycznego w Lublinie.

zalacznik1.doc

zalacznik2.pdf

zalacznik3.pdf

zalacznik4.doc

zalacznik5.pdf

Gminny Komisarz Spisowy

Krzysztof Chilczuk

Dodatkowe informacje