dostepnosc

WSTĘP

 1. Urząd Gminy Podedwórze, zwany dalej „Urzędem", zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych. Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych.
 2. Procedura określa sposób postępowania pracowników Urzędu w stosunku do osób niepełnosprawnych.

UDOGODNIENIA ARCHITEKTONICZNE

 1. Wejście do budynku Urzędu jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 2. Na parkingu przed Urzędem Gminy znajduje się jedno miejsce oznakowane przeznaczone do parkowania dla osób niepełnosprawnych.
 3. Przy wejściu, o których mowa w ust. 1 znajduje się dzwonek, którym klient powiadamia pracownika Urzędu o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału pracownik, udziela klientowi pomocy w załatwieniu sprawy, z którą on przybył.

ETAPY OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 1. Wójt wyznacza pracownika do obsługi osób niepełnosprawnych. Harmonogram znajduje się w sekretariacie Urzędu.
 2. Po otrzymaniu sygnału dzwonkiem wyznaczony pracownik natychmiast udaje się do osoby niepełnosprawnej i przeprowadza wstępną rozmowę w celu ustalenia charakteru wizyty i tematyki załatwianej sprawy.
 3. Jeżeli załatwienie sprawy wymaga obecności merytorycznego pracownika, powiadamia bezpośrednio pracownika lub kierownika właściwego Referatu o takiej potrzebie.
 4. Pracownik danego Referatu, udaje się niezwłocznie do osoby niepełnosprawnej w celu jej kompleksowego obsłużenia oraz udzielenia jej pomocy w wypełnieniu dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy.

 

OBSŁUGA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

 1. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zrealizować sprawy w Urzędzie przy pomocy osoby przybranej. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę niepełnosprawną w celu ułatwienia porozumienia.
 2. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo - migowego (SJM) ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
 3. Prawo, o którym mowa w ust. 1, może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935).
 4. Urząd Gminy zapewnia dostęp do usług tłumacza : - polskiego języka migowego PMJ,    - systemu językowo – migowego SJM, - sposobu komunikowania się osób głuchoniemych SKOGN
 5. Świadczenie w/w usług jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r, Nr 127, poz.721 z późn. zm.),
 6. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie ( np. pisemnie, za pomocą faxu, e – maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej ) ze wskazaniem metody komunikowania się, do Ośrodka co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem,
 7. Zgłoszenie powinno być dokonane na odpowiednim formularzu ( Załącznik - Wniosek o zapewnienie  tłumacza języka migowego).
 8. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Gminy Podedwórze zapewni obsługę osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym,
 9. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia w wyznaczonym terminie, Urząd Gminy zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną wskazując inny termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji uprawnień,

 

OBIEG WNIOSKU O ZAPEWNIENIE TŁUMACZA JEZYKA MIGOWEGO

 1. Wniosek o którym mowa, składany przez osobę uprawnioną w Urzędzie Gminy Podedwórze, po rejestracji na Sekretariacie przekazywany jest do koordynatora ds. dostępności, a następnie do pracownika właściwego rzeczowo do załatwienia sprawy,
 2. Jeżeli treść wniosku wskazuje, iż pomoc pracownika Urzędu Gminy jest niewystarczająca, lub gdy Wnioskodawca nie wyraża zgody na pomoc w komunikowaniu się przez pracownika Urzędu , koordynator ds. dostępności  podejmuje działania zmierzające do zawarcia umowy o świadczenie usługi                             z tłumaczem posiadającym kwalifikacje przez uprawnionego.

 

OBSŁUGA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRUDNOSCI W OSOBISTYM KONTAKCIE

 

Osoby doświadczające trudności z osobistym przybyciem do siedziby Urzędu Gminy             w  Podedwórzu mogą załatwić sprawy w następujący sposób:

    1)     e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
    2)     tel. 83 379 50 11
    3)     fax.: 83 379 50 08
    4)     pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Podedwórze, Podedwórze 44,

             21-222 Podedwórze;
    5)     za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez Elektroniczną    

             Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  

Niezależnie od zapisów niniejszej procedury, każdy pracownik Urzędu zobowiązany jest okazać osobie niepełnosprawnej wszelką pomoc

  

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gmina Podedwórze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Gminy Podedwórze.

.

Data publikacji strony internetowej: 2008. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-04-24.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • niektóre dokumenty są publikowane w formie skanów, które nie są czytelne dla czytników ekranu,
 • udostępnione pliki do pobrania, również te pochodzące z zasobów zewnętrznych, mogą nie być w pełni dostępne, ponieważ może brakować w nich np. nagłówków czy opisów alternatywnych do grafik i tabel,
 • grafika na stronie – zdjęcia bez opisów, częściowy brak wersji alternatywnej
 • artykuły archiwalne – brak wersji alternatywnej dla grafik
 • materiały filmowe, np. zapisy obrad Rady Gminy Podedwórze, nie posiadają napisów
 • Część powyższych elementów została opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.: Podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Szymala, sekretarz@podedworze.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 833795001. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczn

Siedziba Urzędu Gminy mieści się pod adresem: Podedwórze 44, 21-222 Podedwórze. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony drogi powiatowej nr 1095 L. Do środka budynku prowadzą schody trzystopniowe oraz jednoskrzydłowe ręcznie otwierane drzwi. Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami. Budynek nie posiada windy, przemieszczanie się na wyższe kondygnacje możliwe jest wyłącznie po schodach. Toalety w budynku nie są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami oraz budynek nie posada pochyli, niemniej jednak w Urzędzie Gminy obecnie prowadzone są prace remontowe, dzięki którym w przyszłości utworzona zostanie toaleta dla osób z niepełnosprawnych oraz pochylnia. Nie ma systemu informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Przy Urzędzie znajdują się dwa parkingi po obu stronach budynku. Przed budynkiem od strony północnej znajduje się parking z wyznaczonym jednym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami. Od strony wschodniej znajduje się ogólnodostępny parking na około 30 samochodów osobowych bez wyznaczonych miejsc dla osób z niepełnosprawnościami. Do budynku oraz jego pomieszczeń możliwe jest wejście z psem asystującym, bądź psem przewodnikiem. Nie ma ograniczeń w tym zakresie. W tutejszym urzędzie nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usług tłumacza on-line. Żaden z pracowników nie jest przeszkolony w tym zakresie.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

Dodatkowe informacje