Akademia Efektywnej Nauki

projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS

Beneficjent – Gmina Podedwórze; Realizator – Zespół Placówek Oświatowych w Podedwórzu Szkoła Podstawowa; Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr 359/POKL.09.01.02-06-064/10-00 z dnia 26.07.2010r. zawarta pomiędzy Gminą Podedwórze a Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

22 sierpnia 2010r. podczas imprezy „Piknik rodzinny promujący dziedzictwo kulturowe wschodniego pogranicza”, która odbyła się w Podedwórzu zostało zorganizowane stoisko promujące nasz projekt, był to także moment rozpoczęcia rekrutacji uczestników.

W ramach projektu zakupione zostały pomoce dydaktyczne do zajęć, m.in.: piłki, narzutki sportowe, sprzęt lekkoatletyczny, zestaw do pobierania prób glebowych, zestaw do badania wody i gleby, szkło i sprzęt laboratoryjny, bryły, słomki konstrukcyjne, gry planszowe, programy komputerowe, materiały do zajęć plastycznych, aparat fotograficzny, zestaw komputerowy.

Wójt Gminy Pan Krzysztof Chilczuk wizytując zajęcia wręczył uczniom niezbędne do prawdłowej realizacji zajęć materiały m.in.: zeszyty, długopisy, kredki, farby, teczki, segregatory, książki do nauki języka angielskiego i języka rosyjskiego w ramach zajęć rozwijających kompetencje kluczowe w szkole podstawowej i gimnazjum, tablice matematyczne, pamięć USB.

Pierwsze zajęcia dydaktyczne odbyły się już 02 września br. Zakupione pomoce dydaktyczne oraz odpowiedni dobór metod i form pracy sprawiły, iż uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach. Prezentacja pierwszych wytworów, które powstały podczas zajęć plastycznych miała miejsce w Parczewie na powiatowym Święcie Kultury Ziemi Parczewskiej.

We wrześniu odbyła się jednodniowa wycieczka do Lublina dla uczniów zajęć matematycznych i informatycznych. Uczniowie uczestnicząc w pokazach fizyko-chemicznych organizowanych przez Instytut Fizyki UMCS i Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Fizycznego mogli zderzyć teorię z praktyką. Ideą pokazów jest popularyzacja fizyki poprzez prezentację tematycznie dobranych, ciekawych a nieraz wręcz fascynujących dzieci i młodzież eksperymentów fizycznych. Uczestnicy obejrzeli zarówno eksperymenty trudne lub wręcz niemożliwe do wykonania w warunkach szkolnych, jak i te, które przy pomocy prostych środków można przeprowadzić we własnym zakresie. Były też takie, które sami mogli wykonać. Doświadczenia dotyczyły zjawisk zachodzących w otaczającym nas świecie i praw, jakim one podlegają z dziedzin: zimno-ciepło, poprzez zabawę do praw fizyki, dynamika ruchu obrotowego oraz zjawiska optyczne – widzenie. Kolejnym punktem wycieczki był spacer po Starym Mieście, dzięki któremu uczniowie mogli podziwiać piękno i elegancję starych kamienic. Następnie, starsi uczestnicy wycieczki wybrali się do Cinema City na projekcję filmu pt. „Street Dance”, natomiast najmłodszym uczniom niezapomnianych wrażeń dostarczyła oglądana bajka pt. „Biała i Strzała podbijają kosmos”. Mimo, iż wieczorem można było dostrzec zmęczenie na buziach dzieci i to, że chciało im się spać, to wrażenia z pobytu w Lublinie stanowiły tak silny bodziec, że w powrotnej drodze do domu opowieściom nie było końca. W opinii uczniów wycieczka do Lublina była nie tylko wartościowa pod względem naukowym, ale także sprzyjała integracji grupy i współdziałania w niej.

Kolejną przygodą, którą wspominają gimnazjaliści jest spotkanie z przedstawicielami Koła Łowieckiego „Szóstak”. W uroczej scenerii boru, na terenie którego położony jest domek myśliwski uczestnicy zajęć przyrodniczo-ekologicznych poznawali tajniki życia dzikiej zwierzyny i cicho szumiących drzew im do snu. Swoja wiedza i doświadczeniem dzielił się z nami Prezes Koła Pan Wojciech Eminowicz. Chcą pomóc zwierzętom przetrwać trudne zimowe dni zbieraliśmy kukurydzę, a po pracy myśliwi poczęstowali nas pyszną grochówką i kiełbaskami pieczonymi przy ognisku.

Pozostali uczestnicy projektu zmagali się z liczbami, słówkami i podwyższali sprawność fizyczną. Realizowane działania są przede wszystkim ukierunkowane na podniesienie poziomu wiedzy uczniów, ale także stanowią alternatywę na racjonalne i efektywne spędzanie czasu wolnego sprzyjające integracji i doskonalące kompetencje społeczne młodego pokolenia.

BZaim

{phocagallery view=category|categoryid=58| imageid=0|limitstart=0|limitcount=3| detail=1|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0}

Dodatkowe informacje