Projekt „Nowa Perspektywa” jest realizowany przez Gminę Podedwórze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnieniu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W dniach od 07 lipca do 31 sierpnia 2011r. w Świetlicy Środowiskowej 46A w Podedwórzu w ramach projektu „Nowa Perspektywa” odbył się kurs zawodowy Pracownik administracyjno-biurowy.

Zajęcia realizowane były w ramach zadania 3. Organizacja warsztatów aktywizacyjnych.

W trwającym 150 godzin kursie (79 godzin zrealizowanych w lipcu i 71 godzin zrealizowanych w sierpniu) wzięło udział 10 uczestników (8 kobiet i 2 mężczyzn z terenu Gminy Podedwórze).

Dzięki zrealizowanym zagadnieniom każdy z uczestników zdobył niezbędne, zarówno teoretyczne jak i praktyczne podstawy dotyczące prowadzenia biura i pracy administracyjnej, sporządzania dokumentacji oraz obsługi podstawowych urządzeń biurowych.

Zdobyte umiejętności z zakresu podstaw organizacji, obsługi biura, pracy w biurze, sposobów klasyfikowania, ewidencjonowania i archiwizowania dokumentacji, pracy z programem MS Office Word i Excel wraz z obsługą drukarki i skanera z pewnością będą pomocne podczas poszukiwania pracy, czy też podczas sporządzania dokumentacji administracyjnej związanej ze sprawami osobistymi.

Kurs zakończył się egzaminem, który pozytywnie zdało 100% uczestników. Otrzymali oni zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Zajęcia prowadzone w ramach kursu były bezpłatne.

Koordynator projektu „Nowa Perspektywa”  

Jakub Karbowski 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Dodatkowe informacje