NOWA PERSPEKTYWA
Projekt Nowa Perspektywa nr POKL.07.02.01 – 06 – 141/10-00
Projekt „Nowa Perspektywa” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W dalszym ciągu trwają zajęcia w ramach zadania 2. Utworzenie i funkcjonowanie Świetlicy Środowiskowej w Podedwórzu.

Pełna treść informacji - format PDF

Dodatkowe informacje