Projekt realizowany przez Gminę Podedwórze
Projekt Nowa Perspektywa nr POKL.07.02.01-06-141/10
Projekt „Nowa Perspektywa” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej; Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Podsumowanie roku 2010 i 2011 z realizacji projektu „Nowa Perspektywa” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pobierz całośc w formacie PDF>>>

Dodatkowe informacje