ROZPOCZĘCIE KURSU ZAWODOWEGO ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

BENEFICJENT – GMINA PODEDWÓRZE

Projekt „Nowa Perspektywa"

     Projekt „Nowa Perspektywa" jest realizowany przez Gminę Podedwórze w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII. Promocja integracji

społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii

społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych

wykluczeniem społecznym.

 

<<<Pełna treść informacji - do pobrania w formacie PDF>>>

Dodatkowe informacje