„Chcemy być lepsi,,,”

 

„Chcemy być lepsi,,,” to projekt realizowany przez Gminę Podedwórze. W ramach projektu uczniowie i uczennice z Zespołu Placówek Oświatowych w Podedwórzu wezmą udział  w dwóch  interdyscyplinarnych projektach  edukacyjnych:

 

Gimnazjum „Tradycja i przyszłość”

Projekt „Tradycja i przyszłość” skierowany do klas I - III Gimnazjum łączy elementy różnych przedmiotów nauczania podczas zajęć z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, techniki, TIK, historii, języków. Istotnym założeniem projektu jest uzmysłowienie i ukazanie młodemu pokoleniu – poprzez poszczególne przedmioty nauczania –wieloaspektowego postępu cywilizacyjnego dokonującego się na przestrzeni czasowej. Stosowanie nowych technologii wspomoże naukę, samokształcenie i pracę metodą projektu.

Szkoła Podstawowa „Nauka przez ciekawość”

Projekt skierowany do uczniów klas I –VI Szkoły Podstawowej, jego założenie sprowadza się do rozwijania zainteresowań dzieci nauka, poprzez doświadczenie, zabawę, obcowanie z przyroda oraz integrację poprzez współprace. Głównie ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych, rozwijanie pasji na zajęciach matematycznych, przyrodniczych, humanistycznych, plastycznych i innych, wyrównywanie szans edukacyjnych.

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych metod -  eksperymentu, lekcji terenowych, prezentacji multimedialnych.  Uzupełnieniem realizowanych w ramach projektu zajęć będą wyjazdy edukacyjne.

Wszyscy uczniowie kończący dany etap kształcenia tj. klasa III i VI szkoły podstawowej i klasa III gimnazjum, zostaną obowiązkowo objęci zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi z zakresu matematyki, wszyscy uczniowie kończący szkołę zajęciami z języka angielskiego.

W ramach realizacji projektu powstaną międzyszkolne sekcje sportowe: piłkarska, siatkarska, szachowa, tenisa stołowego.

Czas realizacji projektu od 1 września 2013 roku do 31 lipca 2014 roku.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie;

 Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Poddziałanie 9.2.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

<<<wersja PDF>>>

 

Dodatkowe informacje