Operacja „Imprezy i festyny atrakcją turystyczno-rekreacyjną gminy Podedwórze” została zrealizowana przez Gminę Podedwórze. Wniosek złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Jagiellońska Przystań” został przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader w ramach PROW 2007-2013 działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi.

Wniosek rozpatrzony został przez Radę na posiedzeniu odbytym w dniu 12.03.2010r. Oceniony został na 10 punktów pod względem spełniania kryteriów oceny operacji oraz został sklasyfikowany na 1 miejscu listy ocenianych operacji.

Celem operacji jest utrwalenie tradycji historyczno-kulturowej regionu poprzez organizację imprez i festynów. W ramach tej operacji zorganizowano dwie imprezy:

  1. Święto Krainy Rumianku”, które odbyło się w dniach 12-13 czerwca 2010r. w Ośrodku Edukacji Regionalnej w Hołownie. Rozpoczął on jedną z cyklicznych imprez, które odbywać się będą w ramach „Jagielloniady” i mają przyczynić się do poszerzenia turystycznej oferty i do przekazu promocyjnego obszaru LGD. W takcie imprezy zostały przeprowadzone konkursy dotyczące walorów przyrodniczych będące zasobem obszarów. Festyn uświetniony został występami zespołów, a miejsce festynu udekorowane zostało tematycznie do naszej imprezy.

  2. Piknik rodzinny w Podedwórzu promujący dziedzictwo kulturowe wschodniego pogranicza”, który odbył się w dniu 22 sierpnia 2010r. w Podedwórzu. Motywem przewodnim imprezy była potrzeba zachowania w tradycji, gwarze i obrzędach tradycji kulturowych. Impreza, miała na celu aktywizację mieszkańców, wzmocnienie kapitału społecznego poprzez aktywne włączenie się całych rodzin. Planowane konkursy dla rodzin dotyczyły historii i tradycji całego obszaru. W takcie pikniku wystąpiły zespoły kultywujące tradycję, obrzędy oraz gwarę występującą na terenach wschodniego pogranicza. Czynny wypoczynek i możliwość aktywnego w nim udziału w pełni przyczyniło się do realizacji zakładanych celów LGD.

Wszystkich zainteresowanych przebiegiem imprez odsyłamy do galerii zdjęć.

 

 

Dodatkowe informacje